เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือรับรองบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบริคณห์สนธิ