กำหนดการใช้สิทธิ์

    ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ FLOYD-W1(ครั้งสุดท้าย) วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) สถานที่ในการใช้สิทธิ (ติดต่อ เลขานุการบริษัท) บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 ซ.วัดส้มเกลี้ยง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร. 02-191-6258, 02-191-6260 โทรสาร 02-191-6262
ดาวน์โหลด

การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ FLOYD-W1 การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FLOYD-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1(การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FLOYD-W1 (การใช้สิทธิ ครั้งที่ 1)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1(การใช้สิทธิครั้งที่ 1)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FLOYD-W1 (การใช้สิทธิ ครั้งที่ 2)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1(การใช้สิทธิครั้งที่ 2)