การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2024 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2024 หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2024 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2024 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)
2024 หนังสือเชิญประชุมประจำปี 2567
2024 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายงานประจำปี 2566(แบบ56-1 One Report) และงบการเงินในรูปแบบ QR Code
2024 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2024 รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)
2024 แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
2024 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2024 รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
2024 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2024 หลักเกณฑ์ในการเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
2024 ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น "IR PLUS AGM" สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
2024 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2024 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2024 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2024 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2024 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
2024 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2024 นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม
2023 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับเต็ม
2023 หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2023 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2023 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2023 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายงานประจำปี 2565(แบบ56-1 One Report) และงบการเงินในรูปแบบ QR Code
2023 แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
2023 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2023 รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
2023 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2023 หลักเกณฑ์ในการเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
2023 ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น "IR PLUS AGM" สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
2023 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2023 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2023 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2023 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2023 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
2023 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2023 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2023 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2022 หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2022 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2022 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงาน ประจำปี 2564 ( แบบ 56-1 One Report ) QR Code
2022 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2022 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2022 รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
2022 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2022 หลักเกณฑ์ในการเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
2022 ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น (IR PLUS AGM)
2022 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2022 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2022 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2022 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2022 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
2022 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2022 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565