การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

    บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดวามเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดดดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี


  ดาวน์โหลด
เอกสารกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด
จริยธรรมทางธุรกิจ