ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2023 2022 2021
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 573.57 543.19 495.43
หนี้สินรวม 118.39 103.48 83.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น 455.18 439.70 412.26
งบกำไร-ขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการบริการ 107.52 310.21 377.20
ต้นทุนบริการ 90.85 219.51 327.71
กำไรขั้นต้น 16.67 90.70 49.49
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 14.31 53.78 49.07
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.64 29.92 6.19
กำไรสุทธิ 1.31 24.08 5.36
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 1.31 27.44 5.36
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.00 0.07 0.01
งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 57.31 69.12 -75.99
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -0.44 -2.42 -25.27
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2.26 -0.07 -0.90