ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์

วันที่
15-05-2024 แจ้งปรับอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ตามที่ได้ประกาศจ่ายปันผล (แก้ไข)
10-05-2024 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10-05-2024 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
08-05-2024 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08-05-2024 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ FLOYD-W1 (แก้ไข Template)
07-05-2024 การปรับสิทธิของ FLOYD-W1
29-04-2024 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ FLOYD-W1
26-04-2024 มติประชุมผู้ถือหุ้น
26-04-2024 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22-04-2024 รายงานโครงการใหม่
29-03-2024 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไขหัวข้อข่าว)
25-03-2024 การเผยแพร่รายงานการประชุมเสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19-03-2024 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ FLOYD-W1
15-03-2024 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ FLOYD-W1
15-03-2024 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ FLOYD-W1 (แก้ไข)
15-03-2024 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ FLOYD-W1
15-03-2024 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ FLOYD-W1 (แก้ไข)
08-03-2024 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล (แก้ไข4)
07-03-2024 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล (แก้ไข3)
23-02-2024 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล
23-02-2024 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล (แก้ไข)
23-02-2024 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล (แก้ไข2)
22-02-2024 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22-02-2024 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
07-12-2023 รายงานงานโครงการใหม่ (แก้ไข)
16-11-2023 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2566 ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
16-11-2023 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
13-11-2023 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13-11-2023 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
11-10-2023 รายงานงานโครงการใหม่
29-09-2023 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นกรล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
29-09-2023 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
08-08-2023 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
08-08-2023 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15-06-2023 หุ้นเพิ่มทุนของ FLOYD เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2566
14-06-2023 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
13-06-2023 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
12-06-2023 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านื่ออิเล็คทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัท(แก้ไข)
12-05-2023 กำหนดการใช้สิทธิของ FLOYD-W1
09-05-2023 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
09-05-2023 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09-05-2023 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
09-05-2023 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านื่ออิเล็คทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัท(แก้ไข)
08-05-2023 การปรับสิทธิของ FLOYD-W1 (แก้ไข)
03-05-2023 การปรับสิทธิของ FLOYD-W1
26-04-2023 แจ้งมติที่ประชุมสามัยผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
24-03-2023 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
07-03-2023 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข 3)
23-02-2023 กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข2 )
22-02-2023 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
22-02-2023 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
22-02-2023 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
22-02-2023 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
22-02-2023 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22-02-2023 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
04-01-2023 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
15-12-2022 รายงานงานโครงการใหม่
02-12-2022 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด(มหาชน)
09-11-2022 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
09-11-2022 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09-11-2022 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
30-09-2022 การเปิดโอกาสให้ผู้ถิอหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566(แก้ไข)
29-09-2022 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
23-08-2022 รายงานงานโครงงานใหม่
23-08-2022 รายงานงานโครงงานใหม่
10-08-2022 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10-08-2022 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
10-08-2022 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
18-07-2022 รายงานงานโครงงานใหม่
22-06-2022 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FLOYD-W1 (F53-5)
13-05-2022 กำหนดการใช้สิทธิของ FLOYD-W1
12-05-2022 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
12-05-2022 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12-05-2022 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
12-05-2022 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
11-05-2022 รายงานงานโครงการใหม่
09-05-2022 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านื่ออิเล็คทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัท(แก้ไข)
26-04-2022 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินกงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
26-04-2022 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
25-03-2022 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24-02-2022 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
23-02-2022 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
23-02-2022 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
23-02-2022 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23-02-2022 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
23-02-2022 กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
16-12-2021 ชี้แจง Trading Alert List
15-12-2021 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
15-12-2021 Trading Alert List Information
30-11-2021 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด(มหาชน)
11-11-2021 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
11-11-2021 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
11-11-2021 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
30-09-2021 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป้นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัยผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
10-08-2021 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
10-08-2021 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
10-08-2021 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17-06-2021 ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด(มหาขน) ครั้งที่ 1
04-06-2021 รายงานงานโครงการใหม่
02-06-2021 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไขครั้งที่ 2)
01-06-2021 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
13-05-2021 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผ่ายจัดการืสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
13-05-2021 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
13-05-2021 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
30-04-2021 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท
20-04-2021 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
20-04-2021 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
29-03-2021 รายงานงานโครงการใหม่
24-02-2021 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน
24-02-2021 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
23-02-2021 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน
23-02-2021 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563