ชื่อโครงการ :BCH4 DATA CENTER
ลูกค้า :
เจ้าของโครงการ :บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
สถานะโครงการ :แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2563
Scope of Works :งานก่อสร้างโครงสร้างศูนย์
ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ข้อมูลโครงการ :Data Center
– Tier III Certification of Design Documents
– Tier III Certification of Constructed Facility