ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร Position Applied for:

  เงินเดือนที่คาดหวัง Salary Bath/month:

  ข้อมูลส่วนตัว Personal information

  เลขประจำตัวประชาขน Identification Number:

  วัน/เดือน/ปี เกิด Date of birth:

  ที่อยู่ปัจจุบัน Present address:

  ศาสนา Relighion:

  อีเมล Email:

  โทรศัพท์บ้าน Telephone:

  โทรศัพท์มือถือ Mobile:

  สถานะ Status: โสด Singleสมรส Marriedหย่า divorceหม้าย Widowed
  สถานะภาพทางการทหาร Military status: ยังไม่ได้เกณฑ์ Not Yet Servedเกณฑ์ทหารแล้ว Servedได้รับการยกเว้น Exempted
  ท่านเคยเป็นพนักงานมาก่อนหรือไม่ : เคยเป็นไม่เคยเป็น
  บุหรี่ Smoking: ไม่สูบ Noสูบบ้าง Sometimesสูบประจำ Always
  สุรา drinking: ไม่ดื่ม Noดื่มบ้าง sometimesดื่มประจำ Always
  ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ Do you have any congenital disease?: ไม่มี Noมี Yes
  รอยสักนอกร่มผ้า Outdoor tattoos: ไม่มี Noมี Yes
  ประวัติอาชญากรรม Criminal profilers: ไม่มี Noมี Yes
  ประวัติการใช้ยาเสพติด History of drug use: ไม่มี Noมี Yes

  การศึกษา Education(ระบุเริ่มจากสูงสุดลงไป High to low)

  ระดับ Degree

  สาขา Branch

  ชื่อสถาบัน institution

  จังหวัด Province

  ปีที่สำเร็จ Graduation year

  เกรดเฉลี่ย GPA

  ประสบการณ์ experience(เรียงจากปัจจุบัน Sort by current)

  ระยะเวลา Time

  บริษัท Company

  ประเภทธุรกิจ Business type

  ตำแหน่ง Position

  เงินเดือน Salary

  สาเหตุที่ออก Reason for leaving

  ความสามารถ

  ภาษา

  พูด

  เขียน

  ดีมากดีพอใช้

  ดีมากดีพอใช้

  ดีมากดีพอใช้

  ดีมากดีพอใช้

  ดีมากดีพอใช้

  ดีมากดีพอใช้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ชำนาญพอใช้

  ชำนาญพอใช้

  ชำนาญพอใช้

  ความสามารถอื่นๆ:

  กีฬาที่เล่น:

  งานอดิเรก:

  ความสามารถในการขับขี่: รถจักรยานยนต์รถยนต์รถโพล์คลิฟท์
  ใบอนุญาตขับขี่: รถจักรยานยนต์รถยนต์

  กรณีเร่งด่วน ติดต่อ ชื่อ-สกุล:

  เบอร์โทร:

  ท่านสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่

  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ:

  ไฟล์แนบ

  เอกสาร Resume:
  แนบรูป: