Job position


Systems project engineer – many positions

Job description
 • วางแผนและจัดทำแผนงานของโครงการ ประมาณการต้นทุน ,จัดซื้อวัตถุดิบ, การเบิกงวดงาน, ควบคุมและบริหารแรงงานจนจบโครงการ
 • ควบคุมและเซ็นแบบระบบสุขาภิบาล,เครื่องกลและปรับอากาศ,Chiller, Piping ได้
Qualification
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 6 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

Engineer/Assistant Engineer (Electrical/Mechanical/Environmental) – many positions

Job description
 • วางแผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมงานก่อสร้างโครงการของบริษัท
Qualification
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อม
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

Estimate Engineer – many positions

Job description
 • ศึกษาแบบ และข้อกำหนดของโครงการก่อสร้าง
 • ถอดจำนวนสินค้าและวัสดุจากแบบ เพื่อทำการขอราคากับร้านค้า
 • จัดทำต้นทุนของงานระบบของโครงการก่อสร้าง
Qualification
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Ms Officeได้
 • มีประสบการณ์ในงานประเมินราคาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ,ละเอียด,รอบคอบ

Draftsman (Electrical, Mechanical) – many positions

Job description
 • เขียนแบบ/แก้ไข/ปรับปรุงแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualification
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Ms Officeได้
 • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบงานระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบ,ละเอียด,รอบคอบ

Foreman (electrical, mechanical) – many positions

Job description
 • ประสานงานกับวิศวกรสนามและผู้รับเหมา เพื่อให้การทำงานทันตามแผนงาน
 • ดูแลและตรวจเช็คปริมาณงานที่ทำในแต่ละงวดงาน
 • ประสานงานกับพนักงานเขียนแบบและเคลียร์แบบหน้างาน
Qualification
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปวช. ปวส.ขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างงานระบบอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

 Safety Officer – many positions

Job description
 • จัดทำเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
 • อบรม แนะนำ ผู้ปฏิบัติงาน และคอยตรวจสอบหาสาเหตุการประสบเหตุอันตราย
 • จัดทำแผนงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
Qualification
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
 • มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

Interested in working with the company

You can send Email with attached documents/evidence. Or Walk-in at

Human Resources Department, Floyd Public Company Limited.

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140
Telephone : 0-2191-6258 Ext. 202, 205
Email : human@floyd.co.th