นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย

นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย
กรรมการอิสระ

 

นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง  21 มีนาคม 2559

 

วุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 121/2015

 

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน

Administrative โรงเรียนนานาชาติ RC International School

2521 – 2544

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการสินเชื่อ
บริษัท เงินทุน หลักทรัพย์ธนไทย จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: – ไม่มี –

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : – ไม่มี –