นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์

นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์
กรรมการบริหาร

 

นายประสิทธิ์  ทัศนสุกาญจน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง  21 มีนาคม 2559

 

วุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่120/2015
  • หลักสูตร ACPG (Anti-corruption the practical guide) รุ่นที่ 23/2015

 

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

2554 – 2559

กรรมการ บริษัท อีโคโน่ ซัพพลาย จำกัด

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 ของตนเอง: 28,999,800 หุ้น (8.056%)

 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: – ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: – ไม่มี –

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : – ไม่มี –