นายอภิรัช เมืองเกษม

หม่อมหลวงอยุทธ์  ไชยันต์
กรรมการอิสระ

 

หม่อมหลวงอยุทธ์ ไชยันต์
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 9 สิงหาคม 2561

 

วุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขา MBA, University of Bridgeport, Connecticut, USA.
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 2018)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 150/2011)
  • หลักสูตร Company Secretary Course (2010)

 

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2562 – ปัจจุบัน

Chief Compliance Officer
Bank of China (Thai) Public Company Limited.

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2561

Head of Corporate Governance and Company Secretary
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Compliance
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน

Chief Compliance Officer
Bank of China (Thai) Public Company Limited.

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: – ไม่มี –

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : – ไม่มี –