นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล

นางสาวลักษมี  เลิศศุภกุล
กรรมการบริหาร

 

นางสาวลักษมี  เลิศศุภกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / เลขานุการบริษัท

อายุ 37 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง  21 มีนาคม 2559

 

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท MSc Finance University of Bradford, UK
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่120/2015
 • หลักสูตร ACPG (Anti-corruption the practical guide) รุ่นที่ 22/2015
 • Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 30/2016
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 68/2016
 • Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 13/2016
 • Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2016

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท
 • CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่
 • หลักสูตรด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
 • แนวโน้มทิศทางการทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ
 • Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน
 • Business Model Reinvention for Corporate Sustainability
 • Customer Insights & Engagement

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

 • Executive Development Program รุ่นที่ 16
 • Certificate in Investor Relations 2007

จัดโดยสภาวิชาชีพ

 • ความท้าทายต่อธุรกิจและการควบรวมกิจการ

 

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) เลขานุการบริษัท
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

2554 – 2559

กรรมการ บริษัท อีโคโน่ ซัพพลาย จำกัด

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: – ไม่มี –

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : – ไม่มี –