นายบุญชู พัวประเสริฐ

นายบุญชู  พัวประเสริฐ
กรรมการอิสระ

 

นายบุญชู  พัวประเสริฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง  21 มีนาคม 2559

 

วุฒิทางการศึกษา

  • Post Graduate Diploma, Hydrology, IHE, Delft, The Netherlands.
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011

 

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2564

รองผู้ว่าการ (การเงิน) การประปานครหลวง

2553 – 2554

กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: – ไม่มี –

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : – ไม่มี –