นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

 

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ 33 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง  13 พฤษภาคม 2565 (เริ่มงานวันที่ 1 มีนาคม 2565)

 

วุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs โดยสำนักงาน  ก.ล.ต.
  • หลักสูตร สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566
  • หลักสูตร TFRS9, TFRS15 และประเด็นปัญหาที่พบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • หลักสูตร TFRS16 สัญญาเช่า
  • หลักสูตร TFRS Update 2561 – 2563                            

 

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด  (มหาชน)

2565

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด  (มหาชน)

2561-2564     

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด

2558-2560

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

2556-2557

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด


การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: – ไม่มี –

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : – ไม่มี –