วิสัยทัศน์
“เป็น 1 ใน 5 ผู้ให้บริการวิศวกรรมด้วยคุณภาพ ปลอดภัย และเติบโตอย่างยั่งยืน”


พันธกิจ

1. ให้บริการงานระบบวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ใส่ใจ และมีมาตรฐาน
2. พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

3. พัฒนาการให้บริการควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย


ค่านิยม

E    Engineering        ถูกต้องหลักวิศวกรรม

S    Safety               คำนึงถึงความปลอดภัย

T    Time                 ตรงเวลา

Q    Quality              บริการด้วยคุณภาพ

D    Development      พัฒนาอย่างต่อเนื่อง