ประวัติความเป็นมา

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ในนาม บริษัท ฟลอยด์ จำกัด และ บริษัท อีโคโน่เทค จำกัด เริ่มก่อตั้งโดย นาย สมเกียรติ เลิศศุภกุล, นาย อภิรัช เมืองเกษม, นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ และ นาย ทศพร จิตตวีระ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical Engineering Contractor) สำหรับ อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานโครงการขนาดใหญ่ โดยทีมงาน และวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 25 ปี มากกว่า 120 โครงการ

– ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการควบรวมบริษัท อีโคโน่เทค จำกัด และ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด เข้าด้วยกัน
– ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการหยุดการดำเนินการ บริษัท อีโคโน่ ซัพพลาย จำกัด พร้อมทั้ง ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท
– ในปี 2559 บริษัทได้ทำการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559

» ชื่อบริษัท
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

» ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
31/4 หมู่ 2 ซอย วัดส้มเกลี้ยง ถนน กาญจนาภิเษก ตำบล บางแม่นาง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140

» ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล ประกอบอาคาร

» เลขทะเบียนบริษัท
0107559000125

» โทรศัพท์ , โทรสาร
Tel: 02-191-6258, 02-191-6261 , Fax: 02-191-6262

» Website
www.floyd.co.th

» E-mail
office@floyd.co.th

» ทุนจดทะเบียน
250,000,000.00 บาท

» ทุนเรียกชำระแล้ว
199,999,607.00 บาท

» ธนาคาร
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)