homeprosrinakarin
ชื่อโครงการ : Home Pro ศรีนครินทร์
สถานที่ : ถนนศรีนครินทร์ จังหวัดกรุงเทพ
เจ้าของโครงการ : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2559
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง