homeprorama3
ชื่อโครงการ : Home Pro พระราม 3
สถานที่ : ถนนพระราม 3 จังหวัดกรุงเทพ
เจ้าของโครงการ : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2559
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง