แผนที่ติดต่อบริษัท

ข้อมูลติดต่อบริษัท

ที่อยู่:
31/4 หมู่ 2 ซอย วัดส้มเกลี้ยง ถนน กาญจนาภิเษก ตำบล บางแม่นาง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140

โทรศัพท์:
02-191-6258, 02-191-6261

โทรสาร:
02-191-6262

Email:
office@floyd.co.th

ส่งข้อความถึงบริษัท

Name (*):

Email (*):

Phone :

Subject

Message

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

ตามนโยบายดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในช่องทาง ดังนี้

ชื่อ-สกุล(*) :

เบอร์โทรศัพท์ :

Email (*) :

เรื่องที่ต้องการแจ้ง :

รายละเอียด

เพิ่มรูปภาพ