กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมภายในขึ้น ในหัวข้อ
“การใช้เครื่องเชื่อมสาย ไฟเบอร์ ออฟติกส์”  
ดำเนินการสอนโดยผู้เชียวชาญด้านการใช้อุปกรณ์
ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น.