vision

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมประกอบอาคารที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ”

พันธกิจ
1. ให้บริการงานก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ใส่ใจ และมีมาตราฐาน
2. พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. พัฒนาการให้บริการควบคู่การใส่ใจความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่านิยม
Quality การให้บริการงานด้วยคุณภาพ
Time การส่งมอบงานที่ตรงเวลา
Engineering การให้บริการงานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม