รายชื่อ ตำแหน่ง
1. หม่อมหลวงอยุทธ์ ไชยันต์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2. นาย ทศพร จิตตวีระ กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ กรรมการ
4. นายอภิรัช เมืองเกษม กรรมการ
5. นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล กรรมการ
6. นางสาว สุกัญญา ภัทรมาลัย กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
7. นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

 

โดยนางสาว ลักษมี เลิศศุภกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท